HAKARET SUÇUNUN FACEBOOKTA İŞLENMESİ-ALENİYETİN KOŞULUNUN GERÇEKLEŞTİĞİ-BASİT YARGILAMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI-SANIĞIN SAVUNMASI ALINMADAN KARAR VERİLMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU-BOZMA

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

6. CEZA DAİRESİ                                                                                                                                                                  

 

                                                    TÜRK MİLLETİ ADINA

                                                        İSTİNAF KARARI

Hükmün Bozulması

Esas No           : 2022/4019

Karar No         : 2023/2603

 

İNCELENEN KARARIN :

 

MAHKEMESİ   : Sakarya 9. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 10/11/2022

NUMARASI     : 2022/354 (E) ve 2022/579 (K)

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İbrahim ADIYAMAN  

SANIK              :

SUÇ                 : Hakaret

SUÇ TARİHİ      : Aralık ayı 2020

HÜKÜM           : Ceza Verilmesine Yer Olmadığı

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN       : Katılan vekili - 15/11/2022, 21/11/2022

 

Yerel mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı C.M.K.nun 279. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

Dairenin yetkisi, başvurunun süresi, kararın niteliği ve başvuranın sıfatı yönünden başvuranın istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve 5271 sayılı C.M.K.nun 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilmekle işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine  göre yapılan incelemede;

Sanık hakkında her ne kadar atılı suçu haksız bir fiile tepki olarak işlemesi gerekçesi ile Ceza Verilmesine Yer Olmadığı kararı verilmiş ise de; katılan tarafından bir televizyon kanalında söylendiği (sarf edildiği) anlaşılan sözlerin sanığın şahsına veya aile bireylerine yönelik olmadığı ve bu şekilde sanığın iddianamede belirtilen hakaret teşkil edici sözlerine ilişkin eylemi ile ilgili olarak katılandan kaynaklanan TCK'nın 129/1 maddesi kapsamında haksız bir fiilinden söz edilemeyeceği, bu nedenle de sanık yönünden TCK'nın 129/1.fıkrasında düzenlenen özel tahrik hükümlerinin uygulama koşullarının bulunmadığı ve sanığın hakaret suçunun sübut bulduğu gözetilmeden, sanığın hakaret suçundan cezalandırılması yerine 5237 sayılı TCK'nın 129/1 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/4-d maddesi uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına dair karar vermesi,

-Sanığın hakaret suçunu aleni ortam olan Facebook hesabında işlemesi nedeniyle atılı suç için açılan davada basit yargılama usulünün tatbikinin mümkün olmadığı, hal böyle olmakla ancak BYU uygulandığında tatbiki mümkün olan CMK'nın 252/2.maddesine dayanılarak  sanığın savunması alınmadan  karar verilemeyeceği gözetilmeden sanığın savunması usulüne uygun olarak alınmadan, savunma hakkı kısıtlanarak hüküm tesis edilmesi;

-Karar başlığında suç tarihinin paylaşımın yapıldığı tarih olan Aralık  2020 yerine, ay belirtilmemek suretiyle sadece 2020 olarak  yazılması

 

Kanuna ve usule aykırı olduğundan 24/10/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı  kanunun 27.maddesi ile değişik CMK’nın 280/1-e ve CMK 289/1 maddeleri uyarınca  HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Dair; CMK'nın 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere, 11/10/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.                                                      

 

 

Diğer Kararlar