SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET-SANIĞIN FACEBOOK HESABINI KAYBETTİĞİNE DAİR SAVUNMASI-ARAŞTIRMA VE YAZIŞMA YAPILMAKSIZIN SANIK SAVUNMASINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI-EKSİK ARAŞTIRMA-BOZMA

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  

6. CEZA DAİRESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hükmün Bozulması

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

    İSTİNAF KARARI

 

 

Esas No           :2022/3941

Karar No:2023/2510

 

İNCELENEN KARARIN:

 

MAHKEMESİ   : Sakarya 6. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 22/09/2022

NUMARASI     : 2022/268 (E) ve 2022/554 (K)

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İbrahim ADIYAMAN,

SANIK              :

SUÇ                 : Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

SUÇ TARİHİ      : 17/12/2020

HÜKÜM           : Beraat,

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN       : Katılan vekili - 22/09/2022, 18/10/2022

 

Yerel mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı C.M.K.nun 279. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

Dairenin yetkisi, başvurunun süresi, kararın niteliği ve başvuranın sıfatı yönünden başvuranın istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve 5271 sayılı C.M.K.nun 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilmekle işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine  göre yapılan incelemede;

Tüm dosya kapsamına göre; olay tarihinde sanığın facebook isimli sosyal medya programı üzerinden katılanı kastederek "Bu şerefsiz, buna prof. Unvanı verene lanet olsun, inşallah tez günde yakın saatte" şeklinde sözler paylaştığı iddia edilen olayda sanık hakkında her ne kadar delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmiş ise de  ;

 Suça konu Facebook hesabı ile ilgili kolluk kuvvetlerince yapılan açık kaynak araştırması neticesinde hesabın Sanığa ait olduğuna dair hazırlanan araştırma  raporuna rağmen, sanığın  soruşturma ve kovuşturma aşamasında hesabını kaybettiğine dair  beyanlarının  kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olup olmadığına dair herhangi bir araştırma ve yazışma yapılmaksızın, sırf  sanık savunmasına itibar edilmek ve üstünlük tanınmak suretiyle  eksik inceleme ve araştırma sonucunda sanık hakkında atılı suçtan beraat kararı verilmesi,

Kanuna ve usule aykırı olduğundan 24/10/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı  kanunun 27.maddesi ile değişik CMK’nin 280/1-e ve CMK 289/1 maddeleri uyarınca  HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

5271 Sayılı CMK'nın 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 04/10/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 

Diğer Kararlar