SANIĞIN BU YÖNDE SAVUNMASININ BULUNMAMASINA RAĞMEN, HAKARET SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI YERİNE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANARAK CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİ-SANIĞIN HAKARET EYLEMİNİ ALENİ OLARAK İŞLEDİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA BASİT YARGILAMA USULÜ HÜKÜMLERİ UYGULANARAK SANIĞIN SAVUNMA HAKKININ KISTLANDIĞI-BOZMA

 

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

6. CEZA DAİRESİ                                                                                                                                                                  

 

                                                          TÜRK MİLLETİ ADINA

                                                            İSTİNAF KARARI

 

Esas No           : 2022/1491                                                                                BOZMA

Karar No         : 2023/222

 

İNCELENEN KARARIN :

 

MAHKEMESİ   : Sakarya 9. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 07/03/2022

NUMARASI     : 2022/86 (E) ve 2022/159 (K)

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İbrahim ADIYAMAN

SANIK              :          

SUÇ                 : Hakaret

SUÇ TARİHİ      : 16.12.2020

HÜKÜM           : Ceza Verilmesine Yer Olmadığı

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN       : Katılan vekili-07/03/2022, 18/03/2022

 

Yerel mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı C.M.K.nun 279. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

Dairenin yetkisi, başvurunun süresi, kararın niteliği ve başvuranın sıfatı yönünden başvuranın istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve 5271 sayılı C.M.K.nun 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilmekle işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine  göre yapılan incelemede;

Sanık hakkında katılana yönelik "Hakaret" suçundan Ceza Verilmesine Yer Olmadığı hükmüne ilişkin katılan vekilinin istinaf başvurusunun incelenmesinde;

Sanık hakkında her ne kadar atılı suçu haksız bir fiile tepki olarak işlemesi gerekçesi ile Ceza Verilmesine Yer Olmadığı kararı verilmiş ise de ;

Sanığın hakaret eylemini aleni olarak işlediğinin anlaşılması karşısında bu durumda Basit Yargılama Usulü hükümlerinin uygulanma koşulları oluşmamasına rağmen Basit Yargılama Usulü uygulanıp sanığın savunması alınmadan savunma hakkının kısıtlanarak hüküm tayin edilmesi,

Mahkemenin kabul ve uygulamasına göre;

Katılan tarafından bir televizyon kanalında söylendiği (sarf edildiği) anlaşılan sözlerin sanığın şahsına veya aile bireylerine yönelik olmadığı ve bu şekilde sanığın eylemi ile ilgili olarak katılandan kaynaklanan TCK'nın 129/1 maddesi kapsamında haksız bir fiilinden söz edilemeyeceği, bu nedenle de sanık yönünden TCK'nın 129/1.fıkrasında düzenlenen özel tahrik hükümlerinin uygulama koşullarının bulunmadığı kaldı ki sanığın da bu yönde savunmasının bulunmamasına rağmen ve sanığın hakaret suçunun sübut  bulduğu gözetilmeden, sanığın savunması alınarak hakaret suçundan  cezalandırılması yerine 5237 sayılı TCK'nın 129/1 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/4-c maddeleri uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına dair karar vermesi,

Suç tarihinin paylaşımın yapıldığı tarih olan 16.12.2020 yerine 2020 yazılması,

 

Kanuna ve usule aykırı olduğundan 24/10/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı  kanunun 27.maddesi ile değişik CMK’nin 280/1-e ve CMK 289/1 maddeleri uyarınca  HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Dair ; CMK'nın 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 25/01/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

   Başkan                  Üye             Üye             Katip

 

Diğer Kararlar