SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET- FACEBOOK HESABI ÜZERİNDEN ''O Ç BEYİNSİZ DEYYUS'' ŞEKLİNDE YORUM YAZILMASI- HAKARET SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞTUĞU- O Ç SÖZÜNÜ OSMANLI ÇOCUĞU ŞEKLİNDE SÖYLEMEK İSTEDİĞİNE DAİR SANIK BEYANLARINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ-BOZMA

 

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  

6. CEZA DAİRESİ

                                                                                                                                                                                                                                                                   Hükmün Bozulması

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

Esas No           :2022/1945

Karar No         :2023/603

 

 

İNCELENEN KARARIN:

MAHKEMESİ   : Sakarya 12. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 17/03/2022

NUMARASI     : 2021/459 (E) ve 2022/127 (K)

KATILAN          :

VEKİLİ              :Av. İbrahim ADIYAMAN,

SANIK              :

SUÇ                 :Hakaret,

SUÇ TARİHİ      :2020

HÜKÜM           :Beraat,

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN       : Katılan vekili-18/03/2022,11/05/2022

 

 

Yerel mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı C.M.K.nun 279. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

Dairenin yetkisi, başvurunun süresi, kararın niteliği ve başvuranın sıfatı yönünden başvuranın istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve 5271 sayılı C.M.K.nun 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilmekle işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine  göre yapılan incelemede;

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede ; şüphelinin, olay tarihinde, ….. Üniversitesi öğretim üyesi olan müşteki ile ilgili olarak internette yapılan bir haber ile ilgili olarak, Facebook  hesabı üzerinden   ''O Ç beyinsiz deyyus'' şeklinde yorum yazıp paylaşmak suretiyle şikayetçiye hakaret ettiği" iddia edilen olayda ;

Her ne kadar sanık hakkında mahkemesince sanığın aşamalarda hesabın kendisine ait olduğunu, hakaret kastı olmadığını o ç sözünü osmanlı çocuğu şeklinde söylemek için yazdığını, kendisinin de kız torunları olduğunu beyan ettiği, her ne kadar sanık paylaşımı kendisinin yaptığını söylese de hakaret kastıyla haraket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil olmadığı, sanığı cezalandırmaya yeterli vicdani kanaate ulaşılamadığından delil yetersizliğinden  CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilmiş ise de ;

 

Tüm dosya kapsamı incelenmesinde ;

Sanığın olay tarihinde ……Üniversitesi öğretim üyesi olan katılan ile ilgili olarak internette yapılan bir haber ile ilgili olarak, Facebook  hesabı üzerinden   ''O Ç beyinsiz deyyus'' şeklinde yorum yazmak suretiyle üzerine atılı Hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeksizin, sanığın O Ç sözünden sonra beyinsiz deyyus ifadeleri de bir bütün olarak değerlendirildiğinde, O Ç sözünü Osmanlı Çocuğu şeklinde söylemek istediğine dair sanığın kendisini suçtan kurtarmaya matuf savunmasına itibar edilmek suretiyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

 

Mahkemenin kabul ve uygulamasına göre ise;

Katılan hakkında 2. Celse de katılma kararı verilmiş olmasına rağmen gerekçeli karar başlığında Müşteki olarak gösterilmesi,

Kanuna ve usule aykırı olduğundan 24/10/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı  kanunun 27.maddesi ile değişik CMK’nin 280/1-e ve CMK 289/1 maddeleri uyarınca  HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

CMK'nun 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere  22/02/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

   Başkan                 Üye                    Üye                  Katip

  ¸e-imzalıdır        ¸e-imzalıdır  ¸e-imzalıdır       ¸e-imzalıdır

Diğer Kararlar