BAHİS YA DA ŞANS OYUNLARIYLA BAĞLANTILI OLARAK PARA NAKLİNE ARACILIK ETME SUÇU- FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN- BANKADAN AYRINTILI HESAP EKSTRELERİNİN GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ- TRANSFERLERİN YASA DIŞI BAHİS OYNATILAN SİTELERLE İLGİLİ OLUP OLMADIĞINA DAİR AYRINTILI BİLİRKİŞİ İNCELMESİ YAPTIRILMASI-HESAP SAHİPLERİNİN TANIK SIFATIYLA DİNLENİLMESİ GEREKTİĞİ-BOZMA

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

5. CEZA DAİRESİ

 

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R I

Esas No           : 2022/2533   

Karar No         : 2022/4028

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ   : Sakarya 10. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 10/03/2022

NUMARASI     : 2020/307 (E) ve 2022/177 (K)

SANIK  :

MÜDAFİ          :

SANIK              :

MÜDAFİ          : AV. İBRAHİM ADIYAMAN

SUÇ                 : 7258 Sayılı Yasanın 5.a Maddesine Muhalefet 

SUÇ TARİHİ      : 15/08/2019

HÜKÜM           :Mahkumiyet

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN       :Sanık müdafi, sanık müdafi

İSTİNAF TARİHİ:10/03/2022, 27/06/2022

 

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı sanık müdafi ve sanık müdafi tarafından istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun niteliği, süresi, hükmün türü ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Yargılama sürecinde toplanan bilgi ve belgeler, gerekçe ve tüm dosya içeriğine göre yapılan incelemede;

 

*Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında Kanun'un 5/c maddesi: "Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; c)Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." hükmünü amirdir.

 

Sanıklar hakkında uygulanan kanun hükmünde açıkça belirtildiği halde sanık banka hesaplarına  kimler tarafından ne şekilde ve ne amaçla para gönderildiğinin, sanığın hesabına geldiği belirtilen paraların hangi bahis ya da şans oyunu kapsamında, sanığın hesabına yatırılan paraların kime ne suretle transfer edildiği, bahis ya da şans oyunu düzenleyicinin kim ya da kimler olduğunun, bu kişiler hakkında açılmış bir soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığının bulunuyorsa akıbetinin ne olduğunun hiçbir suretle araştırılmadığı, belirtilen hususların suç tanımından da açıkça anlaşıldığı üzere suçun oluşumuna ve sübutuna doğrudan etki edecek delillere ilişkin olduğu gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verildiği anlaşıldığından;

a)-Sanık 'a ait olup suçta kullanıldığı iddia edilen hesaplardaki şüpheli işlemlere ilişkin paraların kimler tarafından gönderildiğine, hesaba gelen paraların hangi hesaplara aktarıldığına akıbetinin ne olduğuna dair ayrıntılı hesap ekstrelerinin ilgili bankalardan alınması,

b)-Temin edilecek hesap ekstreleri üzerinde, para yatırma işlemlerinin mahiyeti ve miktarı ile başka hesaba aktarım işlemlerinin yasa dışı bahis oynatılan sitelerle ilgili olup olmadığına dair ayrıntılı bilirkişi incelmesi yaptırılması,

c)-Hesaplara para gönderdiği bu yolla tespit edilecek ya da bu hesaplardan kendilerine para aktarıldığı tespit edilecek kişilerden öncelikle yetki alanı içinde ikamet edenler olmak üzere CMK'nın 48. maddesi hatırlatılarak  kanaat oluşturacak kısmının tanık olarak  dinlenip parayı ne amaçla gönderdikleri/aldıkları, bahis ya da şans oyunu oynayıp oynamadıkları, oynuyorlarsa bunları kimin düzenlediği, nasıl oynandığı, konusunda tanık sıfatıyla (yargılama aşamasında) beyanlarının alınması gerektiği gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,

    *Hüküm tarihinden sonra 22/04/2022 tarihinde 7405 Sayılı Yasanın 48. maddesi ile 7258 Sayılı Yasanın 5. maddesine eklenen fıkralar gereğince;  7258 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın dava ve duruşmalara katılma hakkının getirildiği ve ilk derece mahkemesince istinafa konu kararın anılan değişiklikten önce verildiği dikkate alındığında;  suçtan zarar gören ve davaya katılma hakkı olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın dava ve duruşmalardan haberdar edilerek karar verilmesi gerektiğinin gözetilmesi gerektiği,

Hukuka aykırı olup istinaf başvurusunda bulunan  sanık müdafi ve sanık müdafinin istinaf nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden CMK'nın 289/1-i ve 280/1-d maddeleri gereğince HÜKMÜN BOZULMASINA,

Kararın bir örneğinin Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcılığı' na TEBLİĞİNE,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan İlk Derece Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

CMK'nın 286. maddesi gereğince kamu davasının tarafları yönünden KESİN OLMAK ÜZERE oybirliğiyle karar verildi. 28/12/2022

 

Başkan

Üye

Üye

Katip

 

Diğer Kararlar