ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ TARİHİNİN USULSÜZLÜĞÜ İDDİASI- İMZAYA İTİRAZ-BORCA İTİRAZ- DAYANAK BELGENİN TEBLİĞ ZARFINDA GÖSTERİLMEMESİ-ŞİKAYET VE İTİRAZIN BİRARADA YAPILMASI- ÖNCELİKLE ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ TARİHİNİN USULSÜZLÜĞÜ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ-

T.C.

ANKARA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

18. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

DOSYA NO      : 2019/1649

KARAR NO      : 2021/552

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

     İ S T İ N A F   K A R A R I

 

BAŞKAN          :

ÜYE                 :

ÜYE                 :

KATİP              :

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ   : ANKARA 7. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ             : 28/03/2019

NUMARASI     : 2018/702 Esas  2019/260 Karar

 

DAVACI (Borçlu):

VEKİLİ              :

 

DAVALI (Alacaklı):       

VEKİLİ              : Av. İBRAHİM ADIYAMAN

 

DAVA KONUSU: İmzaya İtiraz

KARAR TARİHİ : 25/03/2021

KARAR YAZIM TARİHİ : 25/03/2021

 

            Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının süresi içerisinde istinaf incelemesi (davalı) alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü;

 

Borçlu vekilinin, müvekkili hakkında  kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatıldığını, ödeme emri tebligatının usulsüz olduğunu, müvekkilinin haricen taptığı araştırmalar neticesinde 13/08/2018 tarihinde anılan icra takibinin dayanağını öğrendiğini, müvekkiline tebliğ edilen ödeme emrinde bulunması zorunlu olan çek sureti bulunmadığını,     çek üzerinde bulunan hiç bir yazı ve imzanın  müvekkiline ait olmadığını ileri sürerek takibin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu; alacaklının, davanın beş günlük süreden sonra açıldığını belirterek davanın reddini istediği; mahkemece,  ödeme emrinde   takip dayanağı belgelerin eklenmediği gerekçesiyle "1-Şikayetin kabulü ile; ödeme emri tebliğ işleminin iptaline, 2-Şikayet kabul edildiğinden imzaya itirazın incelenmesine yer olmadığına, 3-Yasal şartlar bulunmadığından tazminat takdirine yer olmadığına" karar verildiği; karara karşı alacaklı vekilinin, şikayetin beş günlük sürede sonra yapıldığından bahisle istinaf incelemesinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

            Başvuru, ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesi, dayanak belgelenin ödeme emri ile birlikte tebliğ edilmediği iddiasıyla tebliğ işleminin iptali ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte imzaya itiraza ilişkindir.

            Şikayete konu Ankara 1. İcra Müdürlüğü'nün 2018/5571 esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde;

 

Alacaklının, borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlattığı, ödeme emrinin borçluya 26/07/2018 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin 13/08/2018 tarihinde icra mahkemesine başvurduğu görülmüştür.

            Borçlu vekili şikayet dilekçesinde, ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesi, dayanak belgelenin ödeme emri ile birlikte tebliğ edilmediği ve  takibe konu çekteki imzanın müvekkiline ait olmadığı iddiaları ile şikayet ve itirazda bulunduğu halde mahkemece yalnızca takip dayanağı belgenin ödeme emri ile  birlikte tebliğ edilmediği iddiası  konusunda değerlendirme yapılarak karar verildiği anlaşılmaktadır.

            İtiraz ve şikayetlerin  süresinde yapılıp yapılmadığı hususunda ödeme emrinin tebliğ tarihinin usulsüzlüğü konusunda değerlendirme yapılmadan karar verilmesi isabetsizdir.

            Bu durumda, mahkemece,  borçluya ödeme emri 26/07/2018 tarihinde tebliğ edildiği halde borçlu vekilinin 13/08/2018 tarihinde icra mahkemesine başvurduğu dikkate alınarak   öncelikle ödeme emrinin tebliğ tarihinin usulsüzlüğüne ilişkin şikayet nedeni incelenerek daha sonra diğer şikayet ve itiraz nedenlerini konusunda inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olduğundan alacaklının istinaf başvurusunun kısmen kabul edilerek  mahkeme kararının HMK.nın 353/1-a-6 maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

            1-Ankara 7. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 28/03/2019 tarih ve 2018/702 Esas, 2019/260 Karar sayılı kararının  HMK'nun 353/1-a-6 maddesi gereğince kaldırılmasına,

            2-Yukarıda açıklanan şekilde inceleme yapılıp karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 

            3-İstinaf başvurusu nedeniyle yatırılan 44,40 TL karar harcının istemi halinde (davalı) alacaklıya iadesine,          

             Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda miktar itibariyle kesin olmak üzere  oy birliği ile karar verildi. 25/03/2021                                            

 

 

 

Diğer Kararlar