SANIGIN "EGER SÖYLEMİS İSE..." SEKLİNDEKİ İFADEYLE KASTETTİGİ SÖZLERİN KATILAN TARAFINDAN TELEVİZYON KANALINDA SÖYLEDİGİNİN KAMU OYUNUN MALÛMU OLDUGU, ORTADA GERÇEKLESMİS BİR SART BULUNDUGU-HAKARET İÇERİKLİ SÖZLERİN SARTA BAGLI OLARAK SÖYLEDİGİNİN KABUL EDİLEMEYECEGİ -HAKARET SUÇUNUN SÜBUT BULDUGU

 

T.C.

SAKARYA BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI

ALTINCI CEZA DAIRESI

 

Sayı: 2022/1129 Esas

2022/3581 Karar

 

      TÜRK MILLETI ADINA

     YARGILAMA YAPMAYA YETKILI SAKARYA BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI ALTINCI CEZA DAIRESI'NDEN;

    K A R A R

                 HÜKMÜN BOZULMASI

Incelenen Kararın;

Mahkemesi : Sakarya 11. Asliye Ceza Mahkemesi

Tarihi ve Sayısı : 14.01.2022 tarih, 2021/411 esas, 2022/21 karar

Katılan :

Katılan Vekili : Avukat Ibrahim ADIYAMAN

Sanık :

Suç : Hakaret

Suç Tarihi : 2021 yılı

Hüküm : Beraat

Istinafa Basvuran : Katılan vekili Avukat Ibrahim ADIYAMAN

Basvuru Tarihi : 16.01.2022

 

Sakarya 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.01.2022 tarih, 2021/411 esas, 2022/21 karar sayılı kararı aleyhine, katılan vekili Avukat Ibrahim ADIYAMAN tarafından istinaf yoluna basvurulması üzerine, 5271 sayılı C.M.K. m.279'da düzenlenen istinaf basvurusunun reddi sebeplerinin bulunmadıgı anlasılmakla, aynı Kanun m.280 geregi yapılan incelemede;

 

Kamu davasına katılma talebi kabul edilen …'nun karar baslıgında "müsteki" olarak gösterilmesi, sonuca etkili olmayan yazım hatası olarak degerlendirilmistir.

 

Sanıgın Facebook isimli sosyal paylasım sitesinde yaptıgı paylasımda yer verdigi "eger

söylemis ise..." seklindeki ifadeyle kastettigi sözlerin, katılan tarafından televizyon kanalında söylediginin kamu oyunun malûmu oldugu, bu nedenle ortada gerçeklesmis bir sart bulundugu ve artık hakaret içerikli sözlerin sarta baglı olarak söylediginin kabul edilemeyecegi ve suçun sübut buldugu gözetilmeden, "isnada baglı sözlerin hakaret suçunu olusturmayacagına" dair Yargıtay Onsekizinci Ceza Dairesinin 2015/11227 esas, 2016/14515 karar sayılı kararına da yanlıs anlam verilerek sanıgın beraatine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmustur.

 

Söz konusu hukuka aykırılıgın istinaf asamasında giderilmesinin mümkün olmadıgı ve ilk derece Mahkemesi tarafından giderilebilecek nitelikte oldugu degerlendirilerek, 7188 sayılı Kanun m.27 ile degisik 5271 sayılı C.M.K. m.280/1.e ve m.289/1 geregi hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekli g.rülmüstür.

 

Bu itibarla;

Katılan vekili Av.Ibrahim ADIYAMAN tarafından yapılan istinaf basvurusunun kabulü ile;

7188 sayılı Kanun m.27 ile degisik 5271 sayılı C.M.K. m.280/1.e ve m.289/1 geregi HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın, tekrar yargılama yapılmak üzere ilk derece Mahkemesine iadesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 5271 sayılı C.M.K. m.286/1 geregi KESIN OLARAK oy birligi ile karar verildi. 21.12.2022

 

Baskan 33350 Üye 40821 Üye 119005 Katip 270382

 

Diğer Kararlar