SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET-FACEBOOK-KATILANIN TELEVİZYON PROGRAMINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALARININ SANIK YA DA AİLESİYLE İLGİLİ OLMADIĞI-AÇIKLAMALARIN SANIĞIN YAKIN ÇEVRESİYLE ALAKALI OLMADIĞI-KATILANIN SANIĞA YÖNELİK BİR SÖZÜNÜN BULUNMADIĞI-KATILANDAN GELEN HAKSIZ BİR EYLEMİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI-TCK 129'UN UYGULANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI-CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARININ SUÇU VE SUÇLULUĞU ORTADAN KALDIRMADIĞI-YARGILAMA GİDERLERİ VE KATILAN LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

6.CEZA DAİRESİ                                                                                                                                                                  

 

                                                    TÜRK MİLLETİ ADINA

                                                        İSTİNAF KARARI

 

 

Esas No           : 2022/993

Karar No         : 2022/1404

 

İNCELENEN KARARIN :

 

MAHKEMESİ   : Sakarya 12. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 11/01/2022

NUMARASI     : 2021/370 (E) ve 2022/8 (K)

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İbrahim ADIYAMAN

SANIK              :

SUÇ                 : Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

SUÇ TARİHİ     : 05/02/2021

HÜKÜM           : Ceza Verilmesine Yer Olmadığı

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN       : Katılan vekili-16/01/2022, 23/01/2022

 

 

Yerel mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı C.M.K.nun 279. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

Dairenin yetkisi, başvurunun süresi, kararın niteliği ve başvuranın sıfatı yönünden başvuranın istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve 5271 sayılı C.M.K.nun 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilmekle işin esasına geçildi.

 

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine  göre yapılan incelemede;

 

İddianame anlatımı, tüm dosya kapsamı, sanık savunması, katılan beyanları ile tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde; olay tarihinde Malatya ilinde ikamet eden sanığın ...............Öğretim Üyesi olan katılanın katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma nedeniyle internette çıkan bir haber ile ilgili olarak facebook hesabı üzerinden katılana yönelik " "bende izledim canlı yayında üniversitelere fuhuş evleri dedi. be şerefsiz be kansız be haysiyetsiz,çocuğu üniversitede okuyan yüzbinlerce aile var.nasıl böyle birşey konuşursun.o zaman sende pe.....ksin.şerefsiz,suç sende değil seni konuşturanda ,seni prof yapanında o ünvanı vereninde............??" şeklinde yorum yazıp paylaşmak suretiyle gerçekleşen somut olayda, sanığın kızının üniversite sınavlarına hazırlandığı ve henüz üniversite öğrencisi olmadığı gibi, katılanın sözlerinin sanık ya da ailesiyle ilgili olmadığı,  sanığın yakın çevresi ile de alakasının bulunmadığı, tüm dosya kapsamından da anlaşılacağı üzere katılanın, sanığa yönelik bir sözü de bulunmadığı, dolayısıyla sanığın eylemi ile ilgili olarak katılandan gelen TCK'nın 129/1 maddesi kapsamında haksız bir fiilden söz edilemeyeceği halde, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, katılanın sözlerinin TCK'nın 129/1 maddesinde düzenlenen haksız fiil olarak kabul edilerek sanık hakkında sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,

 

Mahkemenin kabul ve uygulamasına göre de;

 

Sanık hakkında TCK'nın 129/1. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, suç ve suçluluğu ortadan kaldırmayacağından, CMK'nın 327 maddesi uyarınca sanık aleyhine yargılama gideri ve katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken hükmedilmemesi,

 

Kanuna ve usule aykırı olduğundan 24/10/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı  kanunun 27.maddesi ile değişik CMK’nin 280/1-e ve CMK 289/1 maddeleri uyarınca  HÜKMÜN BOZULMASINA,

 

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

5271 Sayılı CMK'nın 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 27/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 

              Başkan                       Üye                               Üye                             Katip

        ¸e-imzalıdır                 ¸e-imzalıdır                ¸e-imzalıdır                  ¸e-imzalıdır

 

 

Diğer Kararlar