SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET-SANIĞIN FACEBOOK HESABINI KABUL ETTİĞİ-HAKARET İÇEREN YORUMUN BAŞKA BİR YORUMA YÖNELİK YAPILDIĞI İDDİASI- PAYLAŞIMIN KATILANA YÖNELİK YAPILDIĞININ AŞİKAR OLDUĞU-CEZADAN KURTULMAYA DÖNÜK SAVUNMAYA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ-BOZMA

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

6. CEZA DAİRESİ                                                                                                                                                                  

 

                                                           TÜRK MİLLETİ ADINA

                                                                İSTİNAF KARARI

 

 

Esas No           : 2023/544                                                                                            Bozma

Karar No         : 2023/755

 

İNCELENEN KARARIN :

 

MAHKEMESİ   : Sakarya 6. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 20/10/2022

NUMARASI     : 2022/277 (E) ve 2022/629 (K)

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İbrahim ADIYAMAN

SANIK              :

MÜDAFİİ         :

SUÇ                 : Hakaret

SUÇ TARİHİ      : 2021

HÜKÜM           : Beraat

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN       : Katılan vekili-20/10/2022, 02/11/2022

 

 

Yerel mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı C.M.K.nun 279. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

Dairenin yetkisi, başvurunun süresi, kararın niteliği ve başvuranın sıfatı yönünden başvuranın istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve 5271 sayılı C.M.K.nun 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilmekle işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine  göre yapılan incelemede;

Her ne kadar sanık hakkında atılı suçun suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçsesiyle CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat kararı verilmiş ise de ;

Olay tarihinde, ….. Üniversitesi öğretim üyesi olan katılan ile ilgili olarak internette yapılan bir haber ile ilgili olarak, Facebook  hesabı üzerinden  "şerefsiz sen de pezevenksin" şeklinde yorum yazıp paylaşmak suretiyle katılana hakaret ettiğinden bahisle açılan kamu davasında;

 

Sanığın, suça konu yorumun yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul ettiği ancak bu yorumu arkadaşı Fikret 'in yapmış olduğu bir paylaşımda katılana hitaben bir yazı yazması üzerine arkadaşı Fikret'in yapmış olduğu paylaşımının altına yorum yazdığını, katılana hitaben yapılan bir yorum yazmadığını savunduğu ancak dava konusu yorumun cevap olarak bir yoruma cevap olarak yazılmadığı, katılana yönelik olarak yapıldığının aşikar olduğu anlaşılmakla, bu bu durumda sanığın savunmalarının işlediği suçun cezasından kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında atılı suçtan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

 

Kanuna ve usule aykırı olduğundan 24/10/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı  kanunun 27.maddesi ile değişik CMK’nın 280/1-e ve CMK 289/1 maddeleri uyarınca  HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Dair; CMK'nın 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 07/03/2023 tarihinde  karar verildi.             

 

   Başkan                             Üye                               Üye                              Katip

  ¸e-imzalıdır                 ¸e-imzalıdır                ¸e-imzalıdır                  ¸e-imzalıdır

Diğer Kararlar