SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET SUÇU-MATUFİYET-KATILAN PROF. FOTOĞRAFININ ÜSTÜNDE "ÜNİVERSİTELER FUHUŞ EVLERİDİR" ŞEKLİNDE YAZI YAZILDIĞI- AYNI RESİMDE İNSANLIĞIN YÜZ KARASI ŞEKLİNDE YAZI YAZILDIĞI, SANIĞIN BU RESİM ALTINA " BU ŞEREFSİZ PROFÖSÖRMÜ YOKSA PEZEVENK Mİ ANLAMADIM" ŞEKLİNDE PAYLAŞIMDA BULUNMAK SURETİYLE HAKARET EYLEMİNİ KATILANA YÖNELTİĞİ HUSUSUNDA ŞÜPHE BULUNMADIĞI-BOZMA

 

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

6. CEZA DAİRESİ                                                                                                                                                                  

 

                                                    TÜRK MİLLETİ ADINA

                                                        İSTİNAF KARARI

Bozma

Esas No           : 2022/1706

Karar No         : 2023/378

 

İNCELENEN KARARIN:

 

MAHKEMESİ   : Sakarya 6. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 15/03/2022

NUMARASI     : 2021/654 (E) ve 2022/141 (K)

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İbrahim ADIYAMAN

SANIK              :

SUÇ                 : Hakaret

SUÇ TARİHİ      : 2020

HÜKÜM           : Beraat

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN       : O yer Cumhuriyet Savcısı - 31/03/2022,18/03/2022

                        : Katılan vekili - 18/03/2022,02/04/2022

 

 

Yerel mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı C.M.K.nun 279. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

Dairenin yetkisi, başvurunun süresi, kararın niteliği ve başvuranın sıfatı yönünden başvuranın istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve 5271 sayılı C.M.K.nun 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilmekle işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine  göre yapılan incelemede;

Her ne kadar mahkemece  paylaşımın yapıldığı hesabın prof ünvanı barındırması ve paylaşımda bulunan resimde Prof. Dr. ve  'in fotoğraflarının da yer alması  sebebiyle  sanığın sözlerinin doğrudan katılanı hedef aldığının kesin olarak tespit edilemediğinden bahisle beraat kararı verilmiş ise de, Prof. Dr. ve  'in fotoğrafının üzerinde "üniversiteler bilim yuvasıdır"şeklinde yazı yazıldığı,  yine aynı resimde insanlığın yüz akı şeklinde yazı yazıldığı  aynı paylaşımda  KATILAN Prof. fotoğrafının üstünde "üniversiteler fuhuş evleridir" şeklinde yazı yazıldığı, aynı resimde insanlığın yüz karası şeklinde  yazı yazıldığı,  sanığın bu resim altına " bu şerefsiz profösörmü yoksa pezevenk mi anlamadım" şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle hakaret eylemini katılana yönelttiği hususunda şüphe bulunmamasına rağmen yazılı şekilde  karar verilmesi,

Kanuna ve usule aykırı olduğundan 24/10/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı  kanunun 27.maddesi ile değişik CMK’nin 280/1-e ve CMK 289/1 maddeleri uyarınca  HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

CMK'nun 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 08/02/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

   Başkan               Üye                 Üye                Katip 

 

Diğer Kararlar