SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET SUÇU-SANIĞIN KATILAN HAKKINDA FACEBOOKTA “SOYSUZ” YAZIP YORUM ŞEKLİNDE PAYLAŞTIĞI- SARF EDİLEN KELİMENİN ÖĞRETİM ÜYESİ OLAN KATILANIN ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI İNCİTİCİ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ NİTELİKTE OLDUĞU- BOZMA

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

6. CEZA DAİRESİ                                                                                                                                                                  

 

                                                    TÜRK MİLLETİ ADINA

                                                        İSTİNAF KARARI

Hükmün Bozulması

Esas No           : 2022/1575

Karar No         : 2023/314

 

İNCELENEN KARARIN:

 

MAHKEMESİ   : Sakarya 7. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 31/03/2022

NUMARASI     : 2022/32 (E) ve 2022/203 (K)

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İbrahim ADIYAMAN

SANIK              :

SUÇ                 : Hakaret

SUÇ TARİHİ      : 2020

HÜKÜM           : Beraat

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN       : Katılan vekili - 01/04/2022,04/04/2022

 

 

Yerel mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı CMK'nın 279.maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda;

Dairenin yetkisi, başvurunun süresi, kararın niteliği ve başvuranın sıfatı yönünden başvuranın istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna ve 5271 sayılı CMK'nın 280.maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilmekle işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine  göre yapılan incelemede;

Olay tarihinde, Üniversitesi öğretim üyesi olan katılan ile ilgili olarak internette yapılan bir haber ile ilgili olarak, Facebook  hesabı üzerinden  "soysuz" şeklinde yorum yazıp paylaşmak suretiyle katılana hakaret ettiğinden bahisle açılan kamu davasında;

Her ne kadar sanık hakkında atılı suçun yasal unsurları oluşmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat kararı verilmiş ise de ;

Sanığın katılana hitaben kullandığı ''soysuz'' kelimesinin Yargıtay kararları da gözeltildiğinde ; katılanın onur, şeref ve saygınlığını incitici ve küçük düşürücü nitelikte  olup  atılı suçun oluştuğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

Kanuna ve usule aykırı olduğundan 24/10/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı  kanunun 27.maddesi ile değişik CMK’nın 280/1-e ve CMK 289/1 maddeleri uyarınca  HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Dair; CMK'nın 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 02/02/2023 tarihinde  karar verildi.

 

   Başkan           Üye           Üye            Katip

 

Diğer Kararlar