TRAFİK KAZASI-TAKSİRLE YARALAMA-BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KATILAN VEKİLİNE TEBLİĞ EDİLMEMESİ-RAPORUN DURUŞMADA TEBLİĞİ-RAPORA KARŞI BEYAN İÇİN SÜRE VERİLMEMESİ-KATILAN VEKİLİNİN CMK 67/5'E AYKIRILIK İDDİASI-İSTİNAF DİLEKÇESİNDE RAPORA İTİRAZLARIN SUNULMUŞ OLDUĞU-İTİRAZLARIN DAİRECE DEĞERLENDİRİLDİĞİ-ESASTAN RET

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. CEZA DAİRESİ

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

 

Esas No           : 2020/600 Esas         

Karar No         : 2020/1379

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ   : Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 17/10/2019

TEBLİĞ TARİHİ : 17/10/2019 (yüze karşı)

NUMARASI     : 2019/305 (E) ve 2019/842 (K)

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İBRAHİM ADIYAMAN,

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İBRAHİM ADIYAMAN,

KATILAN          :

VEKİLİ              : Av. İBRAHİM ADIYAMAN,

KATILAN          :

KATILAN          :

SANIK              :

SUÇ                 : Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma, (TCK.nun  89/4.md.)

SUÇ TARİHİ     : 16/11/2018

HÜKÜM           : Mahkumiyet, 4.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN / TARİH      : Katılanlar ….vekili - 17/10/2019 - 28/10/2019, sanık - 23/10/2019

 

 

Mahalli mahkemece verilen hüküm  katılanlar …, … ve …. vekili ve sanık tarafından istinaf edilmekle, 5271 Sayılı CMK 279. maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda; dairenin yetkisi, başvuranın hakkı, başvuru süresi ve yasa yolunun açıklığı yönünden  katılanlar …, … ve …. vekili ve sanığın istinaf başvurularının kabul edilebilir olduğuna ve aynı yasanın 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında inceleme yapılmasına karar verilerek, dosyadaki duruşma tutanakları, diğer belge ve deliller ile istinaf dilekçesi incelenerek gereği düşünüldü:

 

Katılanlar vekili her ne kadar 30/10/2019 havale tarihli istinaf dilekçesinde bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edilmediğini, beyanda bulunmak ve gerekirse itiraz etmek için yaptıkları süre talebinin reddedildiğini belirterek istinaf talebinde bulunulmuş ise de aynı dilekçesinde bilirkişi raporuna karşı itirazları dosyaya sunmuş olmakla, bu itirazları da değerlendirilerek, dosya kapsamı itibari ile yapılan incelemede olay yeri krokisi , sanık ve katılan anlatımları, kaza tespit raporu ve tüm dosya kapsamına göre bilirkişi raporunun dosya ile uyumlu olduğu görülmekle, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmakla,

CMK 280/1-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURULARININ ESASTAN REDDİNE,  dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

KESİN olmak üzere 05/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Diğer Kararlar