UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ- SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN EĞİTİM KURUMUNA 200 METRE MESAFEDEN YAKIN OLMASI- SANIĞIN TELEFON NUMARASI VERMEK SURETİYLE ALICIYI DİĞER SANIĞA YÖNLENDİREREK ATILI SUÇU İŞLEDİĞİ- EYLEMİN TCK'NIN 39/C MADDESİ KAPSAMINDA KALAN YARDIM ETME MAHİYETİNDE OLDUĞU- ASLİ FAİL OLAN DİĞER SANIĞIN UYUŞTURUCU MADDEYİ ALICIYA NEREDE TESLİM EDECEĞİNE DAİR SANIĞIN BİR BİLGİSİNİN BULUNMADIĞI- SANIĞIN BU NİTELİKLİ HALDEN SORUMLU TUTULMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI- TCK'NIN 188/4-B MADDESİ UYGULANARAK FAZLA CEZA TAYİNİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU

 

T.C.

SAKARYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. CEZA DAİRESİ

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

 

 

Esas No           : 2021/177 Esas         

Karar No         : 2021/1626

 

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ   : Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

TARİHİ             : 10/09/2020

TEBLİĞ TARİHİ : 09/12/2020

NUMARASI     : 2018/363 (E) ve 2020/195 (K)

SANIK              : FİKRET

MÜDAFİİ         : Av. İBRAHİM ADIYAMAN,

SUÇ                 : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, (TCK.nun            188/3.md.)

SUÇ TARİHİ     : 06/04/2018

HÜKÜM           : Mahkumiyet, 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS 6.240 TL ADLİ PARA CEZASI

 

SANIK              : ÖZCAN

MÜDAFİİ         : 

GÖZALTI TARİHİ: Gözaltı yok

TUTUKLAMA TARİHİ   : Sakarya 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 12/06/2018 tarih 2018/223 sorgu sayılı kararı

TAHLİYE TARİHİ: 25/01/2019 tarih 2018/363 Esas sayılı kararı,

SUÇ     : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, (TCK.nun  188/3.md.)

SUÇ TARİHİ     : 06/04/2018

HÜKÜM           : Mahkumiyet, 15 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS 31.240,00 TL ADLİ PARA CEZASI

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN / TARİH      : Sanık müdafi (11/09/2020 - 11/12/2020), Cumhuriyet Savcısı (11/09/2020), Sanık müdafi (14/09/2020)

 

Yerel Mahkemece verilen hükme karşı sanıklar müdafiileri tarafından istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 Sayılı CMK'nın 279. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda; dairemizin yetkisi, başvuranın istinaf hakkı, başvuru süresi ve yasa yolunun açıklığı yönünden istinaf başvurularının kabul edilebilir olduğuna ve esas hakkında inceleme yapılmasına karar verilerek 5271 Sayılı CMK'nın 280. maddesi gereğince başvurunun esası hakkında yapılan inceleme sonucunda;

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yapılan incelemede;

 

 

1-SANIK ÖZCAN YÖNÜNDEN YAPILAN İSTİNAF İNCELEMESİNDE;

 

Sanık hakkında 11/04/2018 tarihli iddianamede 2 numaralı eylem olarak anlatılan eylem yönünden TCK'nın 188/4-b maddesinin sanık hakkında uygulanma şartlarının tespiti bakımından keşif yapıldığı ve yapılan ölçümde alış verişin gerçekleştiği yerin Vali Mustafa Büyükkız Anadolu İmamhatip Okuluna 108 metre mesafede olduğu tespit edildiği, ancak dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporunda bu ölçümün ne şekilde yapıldığının yazılmadığı, fakat rapor ekindeki fotoğraflar incelendiğinde İmamhatip Okuluna 200 metreden yakın mesafede olduğunun açıkça görüldüğü anlaşılmıştır.

Sanığın yargılamaya konu üç eylemi sabit kabul edildiği halde zincirleme suç nedeniyle artırım yapılırken suç sayısı dikkate alınarak hak ve nesafete uygun bir şekilde, orantılılık ilkesi gözetilmek suretiyle cezadan daha fazla artırım yapmak gerekirken 1/4 oranında arıtırım yapılarak eksik ceza tayininin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmış ancak aleyhe istinaf başvurusu bulunmadığından bu husus eleştirilmekle yetinilmiştir.

            Yukarıda belirtilen eleştiriler dışında yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmakla,

CMK 280/1-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

 

2-SANIK FİKRET YÖNÜNDEN YAPILAN İSTİNAF İNCELEMESİNDE;

 

Her ne kadar sanık Fikret hakkında sabit olan 11/04/2018 tarihli eylem nedeniyle sanık Özcan ile alıcı Elman arasında gerçekleşen uyuşturucu madde ticareti suçunun işlendiği yerin eğitim kurumuna 200 metre mesafeden yakın olması nedeniyle TCK'nın 188/4-b maddesi uygulanmış ise de, dosya içerisinde bulunan ve sanıklar Özcan  ve Fikret  arasındaki tape içeriklerinden sanık Fikret'in alıcı Elman'ı sanık Özcan'a yönlendirerek ve Özcan'ın numarasını uyuşturucu temin etmesi için tanığa vererek atılı suçu işlediği, eylemlerinin TCK'nın 39/c maddesi kapsamında kalan yardım etme mahiyetinde olduğu, ancak sanığın suçun asli faili olan Özcan'ın suça konu uyuşturucu maddeyi TCK'nın 188/4-b maddesinde sayılan yerlerden birinde tanığa vereceği yolunda bir bilgisi veya kabulünün bulunmadığı, tanığı doğrudan sanık Özcan'dan uyuşturucu alması için suçun işlendiği yere göndermediği, buluşma yerinin sanık Özcan ve alıcı Elman arasında sanık Fikret'in bilgisi ve katılımı haricinde kararlaştırıldığı, bu halde sanığın bu nitelikli halden sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı halde sanık hakkında TCK'nın 188/4-b maddesinin uygulanarak fazla ceza tayininin usul ve yasaya aykırı olduğu,

 

Yine sanık Fikret hakkında TCK 188/4-b maddesi kaldırıldığından keşif giderlerinin bu sanıktan tahsiline karar verilmesi hukuka aykırı olup, istinaf başvurularının bu itibarla yerinde olduğu ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden ve CMK m.280/1-a ve CMK m.303/1-c uyarınca düzeltilebilir nitelikte olduğundan,

Hüküm fıkrasının sanık Fikret hakkındaki 2. Bendinin 2. paragrafının hükümden tamamen çıkarılmasına,

Hüküm fıkrasının sanık Fikret hakkındaki 2. Bendinin 3. Paragrafındaki ''7 yıl 6 ay hapis ve 750 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına'' bölümünün hükümden tamamen çıkarılmasına, yerine ''5 yıl hapis ve 500 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına'' bölümünün eklenmesine,

Hüküm fıkrasının sanık Fikret hakkındaki 2. Bendinin 4. Paragrafındaki ''3 yıl 9 ay hapis ve 375 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına'' bölümünün hükümden tamamen çıkarılmasına, yerine ''2 yıl 6 ay hapis ve 250 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına'' bölümünün eklenmesine,

Hüküm fıkrasının sanık Fikret hakkındaki 2. Bendinin 5. Paragrafındaki ''3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 312 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına'' bölümünün hükümden tamamen çıkarılmasına, yerine ''2 YIL 1 AY HAPİS VE 208 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA'' bölümünün eklenmesine,

Hüküm fıkrasının sanık Fikret hakkındaki 2. Bendinin 7. Paragrafındaki ''6.240 TL'' ibaresinin hükümden tamamen çıkarılmasına, yerine ''4.160 TL'' bölümünün eklenmesine,

Hüküm fıkrasının 4.bendinin hükümden tamamen çıkartılarak yerine "Yargılama sırasında yapılan 84,90 TL tebligat gideri, 24,75 TL posta gideri olmak üzere toplam 109,65 TL'nin yarısı olan 54,83 TL'nin sanık Fikret 'dan tahsili ile hazineye irad kaydına; diğer yarısı 54,83 TL ile sarf giderleri 610 TL olmak üzere toplam 664,83 TL yargılama giderinin sanık Özcan 'den tahsili ile hazineye irad kaydına"

Bu şekilde sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hüküm nedeniyle DÜZELTİLEREK İSTİNAF TALEBİNİN ESASTAN REDDİNE,

Dair; Fikret  yönünden KESİN; sanık Özcan yönünden  CMK'nun 291/1-2 maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı yönünden kararın geliş tarihinden, sanıklar ve sanıklar müdafiileri yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirilip hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ kanun yolu açık olmak üzere 23/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Diğer Kararlar