• İcra Takipleri
  • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
  • Borçtan Kurtulma,Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,
  • İmzaya ve Borca İtiraz,
  • İstihkak Davası,
  • İflasın Ertelenmesi ve iflas prosedürü,
  • İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar